itsironis@yahoo.gr | 26410 47127 | 6974 896844

Η εταιρία ΘΕΡΜΟΝΟΜΙΑ Τσιρωνής Ιωάννης  παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης Η/Μ μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας και εφαρμογής.

Κατά την εκπόνηση των μελετών γίνονται όλες οι απαραίτητες προβλέψεις, σε συνεργασία πάντα με τον αρχιτέκτονα και τον στατικό του έργου, ώστε να ενσωματωθούν ομαλά οι Η/Μ εγκαταστάσεις στο κτήριο, αισθητικά και κυρίως λειτουργικά. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η συνεχής επαφή με όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, μας επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε τους φακέλους αδειοδότησης σε μικρό χρονικό διάστημα.

 • Μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και πριν την έναρξη της κατασκευής του κτηρίου, εκπονούνται οι απαραίτητες Η/Μ μελέτες εφαρμογής.
  Οι μελέτες εφαρμογής αποτελούν ουσιαστικά την συνέχεια των μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας, καθώς περιλαμβάνουν επιπρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την κατασκευή, όπως:

  • Αναλυτικά τεύχη περιγραφών και προδιαγραφών των εγκαταστάσεων
  • Σχέδια κατόψεων και διαγράμματα όπου ενσωματώνονται και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη
  • Λεπτομέρειες που βοηθούν στην υλοποίηση της κατασκευής
  • Τεύχη προϋπολογισμού κατασκευής έργου
  • Σχέδια συντονισμού όπου θα παρουσιάζονται οι οδεύσεις και οι απαιτούμενες οπές στον ξυλότυπο του κτηρίου.

  Στόχος της εκπόνησης των μελετών εφαρμογής είναι να έχει ο ιδιοκτήτης στα χέρια του μια πλήρη μελέτη, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να συλλέξει και να αξιολογήσει, με αντικειμενικά κριτήρια, τις προσφορές των εμπλεκόμενων συνεργείων.

  Οι μελέτες εφαρμογής ενσωματώνουν όλες τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνουν δε υλικά άριστης ποιότητας. Επιπροσθέτως, καθορίζουν τις παραμέτρους με τις οποίες τα εμπλεκόμενα συνεργεία θα πρέπει να δώσουν τις προσφορές τους, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το φαινόμενο του να καταλήγει κάποιος που ζητάει προσφορές από περισσότερα συνεργεία να έχει τελικά στα χέρια του προσφορές με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τις οποίες και δε μπορεί να αξιολογήσει. Επίσης αποφεύγεται ή περιορίζεται η υπερχρέωση εργασιών που προκύπτουν γιατί ξεχάστηκαν (είτε από τον ιδιοκτήτη που δεν μπορεί να έχει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις στο μυαλό του, είτε λόγω αμέλειας ή κακοπροαίρετης βούλησης του συνεργείου) κατά την σύνταξη της αρχικής προσφοράς.

 • Μετά την εκπόνηση των Η/Μ μελετών εφαρμογής ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η επιλογή των συνεργείων που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων. Κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου γίνονται οι απαραίτητες επισκέψεις στο εργοτάξιο, με σκοπό την αυστηρή τήρηση των απαιτήσεων των μελετών εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ορθή κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και πραγματοποιείται η τμηματική παραλαβή τους.

  Η εταιρία μας παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στηριζόμενη σε μελέτες εφαρμογής, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκπονηθεί από την ίδια ή όχι.

 • Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011).

  Με τον νέο νόμο, εισάγονται εκτός των άλλων και οι εξής καινοτομίες:

  • απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική
  • αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
  • μειώνεται ο αριθμός των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά.
  • θεσπίζονται υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιώτες επιθεωρητές, με στόχο την πραγματική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
  • καταργούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεις (άδεια διάθεσης λυμάτων, άδειες διαχείρισης μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων, έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση) και ενσωματώνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
  • για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων καταργούνται οι συνυπογραφές άλλων Υπουργών.
  • επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε 10 έτη  ή σε 12, για έργα που διαθέτουν ISO ή σε 14, για όσα διαθέτουν EMAS και παρατείνεται η διάρκεια ισχύς των υφιστάμενων ΑΕΠΟ μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους.
  • καταργείται η υποχρέωση υποβολής Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και καθίσταται πλέον προαιρετική η υποβολή της.
  • για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του δικτύου Natura 2000, προβλέπεται η υποβολή και αξιολόγηση «Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης».
  • προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου και η ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ ή της τροποποίησης/ανανέωσης κλπ.
  • δημιουργείται η Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου, που θα περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο.

   

  Η εταιρία μας, ως κάτοχος πτυχίου κατηγορίας 27, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου.

Χρηματοδότηση

Η εταιρία μας διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία που χρειάζεται για να σας παράσχει συμβουλές και πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου σας. Αναλαμβάνουμε επίσης την σύνταξη και διεκπεραίωση του φακέλου σας σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, τόσο για ιδιωτικά έργα όσο και για επιχειρήσεις.